Obchodné podmienky

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou internetového obchodu kizlyar.sk. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Katalóg si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžte rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . V správe je potrebné uviesť názov a kód tovaru (SKU), objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu. Hodnota objednaného tovaru musí dosiahnuť minimálne 10 €. V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás prosím na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s uvedením približný čas nákupu.

Storno/Zrušenie objednávky

Objednávku možno stornovať/zrušit e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle +421 313 812 003 do 12 hodín od objednania s uvedením Vášho mena, priezviska, doručovacej adresy a približný čas objednávky.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota tovaru je do 14 dní v závislosti od objednávacieho dňa. Skladové zásoby ponúkaného tovaru aktualizujeme on-line, napriek tomu sa však môže stať, že objednaný tovar nebude na sklade. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.

Ceny a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Cena v slovenských korunách je len informatívna, prepočítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk = 1 €. Uvedené ceny za tovar sú konečné, vrátane DPH. K cene za tovar bude prirátaná aj cena za poštové služby. Tovar sa posiela ako balík na dobierku, platba za tovar je prostredníctvom Slovenskej Pošty. Cenník poštových služieb si môžete prezrieť na oficiálnej stránke Slovenskej Pošty. V každej zásielke je priložená faktúra a príjmový pokladničný doklad. Faktúra slúži ako záručný list, v ktorej je zahrnutá cena za tovar a cena za dodanie podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Záruka a reklamácie

Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na čísle +421 313 812 003 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme.

Postup pri reklamácii:

Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry).
Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a sa s vami dohodneme na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty). Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.
Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Predajca nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom.

Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

 

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1
Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že
každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
Týmto by sme Vás radi informovali o: 1. Spracúvaní osobných údajov 2. Zásadách používania cookies
Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 25.05.2018, ktorým sa 25.05.2018
zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom
o ochrane osobných údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a
organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s
predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.
Spoločnosť (firma,organizácia)..................................................................................................................................
zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:
Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu
základných práv dotknutej osoby.
Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený
účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov
na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným
predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za
nezlučiteľné s pôvodným účelom.
Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na
nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať
primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré
sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu
dotknutej osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa
môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického
výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv
dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.
Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných
technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred
neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných
údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných
údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad
so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
Spoločnosť M.E.SPILKA s.r.o.
zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje
na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone,
osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí
ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov
alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z
informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania
alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré
možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase
dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov
na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť
a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho
spracúvania osobných údajov, b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi
dotknutou osobou a prevádzkovateľom, c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie
osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
podľa § 17, d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a e) existenciu
primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek
vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť
odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.
c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním;
pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas
odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane
poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy
nevyhnutný.
Spoločnosť M.E.SPILKA s.r.o.
určila zodpovednú osobu: ITAK s.r.o. kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ako i prijala vhodné technické, organizačné a
personálne opatrenia.
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Používanie cookies Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním
našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové
stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania
súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.
Čo sú cookies? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr.
smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle
obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový
prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila.
Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby,
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i
trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na
vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie
ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o
ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme
sprostredkovateľom resp. tretím stranám.

Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak
užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne
vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť,
avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili
prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke.
Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu,
uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a
zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám
umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade
nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje
opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.
Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies: • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne
potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a
používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by
sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať. • Súbory cookie výkonu zhromažďujú
anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako
používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a
či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať
výkonnosť našej stránky. • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu
pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu
používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so
službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať
vylepšené a osobnejšie služby.
Zmena nastavení Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá
možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak
isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať
cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky.
Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto
webovej stránke.
Ako kontrolovať súbory cookie? Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr.
povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie
informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese : https://www.aboutcookies.org/